Alapszabály
  VOSZ - KVBSZ

Alapszabály

l. §
Általános rendelkezések
1. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezete (továbbiakban: Szervezet) egyéni és társas vállalkozások, (továbbiakban: tagság) önkéntes társulásával létrejött, tagságát nyilvántartó, önkormányzattal rendelkező egyesület.
2. A Szervezet jogi személy, és mint ilyen gazdasági és gazdálkodási önállósággal rendelkezik, és bankszámla tulajdonosa.
3. A Szervezet a feladatkörébe tartozó kérdésekben és főként érdekképviseleti feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében - önállóságának megtartásával - társult tagként - szövetségre lépett a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével.
4. A Szervezet neve: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezete, rövidítve: VOSZ – KVBSZ.
A VOSZ felhatalmazásával jogosult a Szervezet a megnevezését kiegészíteni: „a VOSZ társult tagszervezete” szövegrésszel. 
5. A Szervezet székhelye: 1066 Budapest Teréz krt. 38.
6. A Szervezet a korábbi jelvénye helyett jogosult a 4. pont szerint kiegészített megnevezése mellett a VOSZ LOGÓ használatára.
A VOSZ – KVBSZ logója: a VOSZ-LOGÓ 50 fokban döntött, stilizált kulcs melynek felső része piros-fehér-zöld színű kerekített V betű. A kulcs szára és tolla piros színű, a kulcs tolla fogazott, mellette az alábbi felirat: VOSZ – KVBSZ, zöldbetűkkel írott, valamint alatta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége továbbá a Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezete (fekete) szöveg szerepel.
7. A Szervezet működési területe: Magyarország, de különös tekintettel Budapest és Pest Megye (Magyar Köztársaság).
8. A Szervezet az egyesü1ési jogról szóló törvény alapján, a jogszabályok keretei között az Alapszabály és a Szervezet testü1etei által hatáskörükben hozott határozatai alapján végzi tevékenységét. Szervezet határozatai és joggyakorlata nem állhatnak ellentétben a VOSZ Alapszabályával.
9. A Szervezet az 1947-ben létrejött Kiskereskedők Országos Szervezetének Budapesti területi általános érdek-képviseleti jogutóda.
10. A Szervezet önálló politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot, parlamenti-, illetve önkormányzati képviselőjelöltet nem támogat.
11. A Szervezet a feladatkörébe tartozó kérdésekben - főként érdekképviseleti feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében - jogosult és köteles igénybe venni a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség támogatását Önálló gazdálkodása jegyében részt vehet pályázatokon, jogosult továbbá a VOSZ-szal egyeztetve eseti, vagy szerződéses kapcsolatot létrehozni állami szervekkel, pártoknak nem minősülő társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal. 

2. §
A Szervezet célja, feladatai
1. Szervezet célja:
Egyéni és társas vállalkozások – különös tekintettel a kereskedelmi vállalkozások, gazdasági és szakmai érdekeinek ágazati képviselete, csoportos és egyéni érdekvédelme, a tagjai részére szolgáltatások biztosítása.

2. A Szervezet feladatai:
Általános és szakmai érdekképviselet, érdekvédelem:
- képviseli a tagság érdekeit a központi és a helyi állami, társadalmi szervek előtt - a tagság tevékenységét érintő kérdésekben - VOSZ keretén belüli lehetőségekkel élve - jogszabálytervezeteket, előterjesztéseket véleményez, javaslatokat tesz,
Munkáltatói érdekképviselet és érdekvédelem:
- a Szervezethez tartozó munkáltatók munkaviszonnyal, foglalkoztatással kapcsolatos érdekeinek ágazati képviselete, védelme,
- részvétel az ágazati kollektív tárgyalások és kollektív szerződések tárgyalásaiban és megkötésében,
- aktív részvétel a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd bizottságban,
- Kollektív Szerződések megkötése
- Közreműködik a tagságot érintő makroszintű VOSZ érdekegyeztetésben, a vélemények összegyűjtésével és megjelenítésével.


Információs és szolgáltató tevékenység, amelyet a szervezet részben maga végez, részben együttműködésben végeztet más, vele együttműködési megállapodásban lévő szervezettel:
- a hatóságok előtt - megbízás alapján - a vállalkozókat egyedi ügyekben is képviseli, részükre beadványokat készít, segítséget nyújt számukra jogaik érvényesítéséhez,
- felvilágosításokat ad az újonnan megjelent, illetve az érvényben lévő, vállalkozási tevékenységgel összefüggő jogszabályokról,
- felvilágosítást, tanácsot ad különösen: az alábbi területeken:
- adó, 
- a vállalkozókat érintő jogi kérdések, 
- munkaügyi kérdések
- pályázatok,
- kezdő és induló vállalkozóknak a beinduláshoz tanácsokat ad illetve megszervezi és a szükséges összes írásbeli tudnivalókat rendelkezésre bocsátja,
- internetes hírlevelet bocsát ki és rendszeresen aktualizált honlapot tart fenn, ebben biztosítja a hirdetés lehetőségét is, szakmai tájékoztatókat, kiadványokat jelentet meg,
- a működésével kapcsolatos összes területen oktatást, továbbképzést szervez,
- kiállításokat, rendezvényeket, árubemutatókat szervez, a beszerzési források feltárásával és közzétételével segíti a vállalkozók árubeszerzését,
- üzemorvosi szolgáltatást biztosít a vállalkozásoknak.

A fenti szolgáltatások a Szervezet tagjai részére ingyenesek, vagy kedvezményes térítési díj mellett vehetők igénybe, a szervezeten kívüli vállalkozások részére a nyitott rendezvények, illetve szolgáltatások költségtérítésesek.

3.§
Szervezeti rend
A Szervezet feladatát irányító szervek: 
a) Taggyűlés
b) Elnökség
c) Ellenőrző Bizottság

4.§
A Szervezet szerveinek hatásköre
1. A Taggyűlés a szervezet - a tagok összességének érdekeit kifejező - legfőbb testületi szerve. A Taggyűlés lehet rendes és rendkívüli.
2. Rendes Taggyűlést évenként legalább egy alkalommal kell tartani.
3. Rendkívüli Taggyűlést kell tartani, ha a Szervezet arra jogosult szerve erre határozatot hoz, illetve a tagok 1/3-ad része írásban kéri.
4. A Taggyűlést a Szervezet Elnöksége hívja össze. A Taggyűlésre legalább 8 nappal a kitűzött időpont előtt a Taggyűlés tagjait meg kell hívni.
A meghívónak tartalmaznia kell a Taggyűlés helyét, időpontját és tárgysorozatát.
5. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a Taggyűlés tagjainak legalább a fele személyesen megjelent.
Ha a Taggyűlés határozatképtelen, úgy 8 napon belül újabb Taggyűlést kell összehívni, amely már a megjelent tagok számára való tekintet nélkül érvényesen határozhat a napirendre tűzött tárgysorozat felett.
6. Taggyűlés kizárólagos hatásköre:
- az Alapszabály elfogadása és módosítása
- Szervezet tagjai sorából, a VOSZ javaslatainak figyelembevételével nyílt szavazással megválasztja 5 évi időtartamra a Szervezet Elnökségét. A Szervezet Elnökségének létszámát a Szervezet Ügyrendi Szabályzatában kell meghatározni (5-9 tag). Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A működőképesség folyamatos fenntartása érdekében az elnökség saját hatáskörében kooptálással is feltöltheti létszámát, azonban ez csak a taggyűlés által választott 5 tag felett lehetséges. 
- a Szervezet tagjai sorából nyílt szavazással 5 évi időtartamra megválasztja az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait
- megvitatja és jóváhagyja a Szervezet Elnökségének javaslatait, beszámolóit, dönt az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadásáról
- dönt a Szervezet éves költségvetéséről, illetve a mérlegbeszámoló elfogadásáról 
- határozatot hoz rendkívüli Taggyűlés összehívására
- határoz a hozzá benyújtott indítványokról, javaslatokról, panaszokról,
- dönt a Szervezet feloszlásáról, más szervezettel való egyesülésről, illetve szövetséghez való csatlakozásról
7. A Taggyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Más jogi személyiséggel bíró szervezetben való tagság vállalásához, ezzel összefüggően a más szervezetben fizetendő tagsági díj nagyságának, a Szervezetnek más szervezettel történő egyesüléséhez, a Szervezet feloszlásának kimondásához 2/3-os szavazati többség szükséges.
8. Az Elnökség a két Taggyűlés közötti időszakban 
- A Szervezet elnöksége üléseit szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal, arányosan elosztott időközökben tartja. Üléseit az Elnök hívja össze.
- a Szervezet érdekképviseleti és érdekvédelmi munkájának, a Szervezet céljának ellátása érdekében határoz vállalat alapításáról, a tagság érdekeit segítő intézmény létesítéséről, gazdasági társaság alapításáról, valamint ezekben való részvételről
- a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság munkáltatói oldalán résztvevő a Szervezeti képviselő(k)nek megbízása és felhatalmazása.
- kollektív megállapodást, szerződést köthet, illetve e jogot átruházhatja a Kereskedelmi Ágazati párbeszéd Bizottságban résztvevő Szervezeti képviselőre
- jóváhagyja a Szervezet Ügyrendi Szabályzatát. 
- szervezi és irányítja a Szervezet munkáját, dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
- gondoskodik a Taggyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról
- javaslatot tesz a Szervezet költségvetésére és mérlegbeszámolójának elfogadására
- gondoskodik a Taggyűlés összehívásáról és lebonyolításáról
- a Taggyűlésre határozati javaslatokat terjeszthet elő
- munkájának segítése érdekében állandó és eseti bizottságokat, tagozatokat, szekciókat hozhat létre, amelyet a Szervezet Ügyrendje szabályoz..
- jóváhagyj a Szervezet működésére vonatkozó belső szabályozásokat, illetve előírásokat
- két választási ciklus közötti időszakban szükségessé vált (haláleset, visszahívás, lemondás, stb.) személycseréket jóváhagyja, ideértve a felmentést és a póttagokból az utódok kijelölését 
- Elnök személyének ideiglenes és tartós helyettesítésére alelnökök közül egy személyt ügyvezető alelnök jogkörrel bíz meg.
9. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma 4-5 fő. Az Ellenőrző Bizottság megbízatása 5 évre szól. Működésének szabályait a saját maga által készített ügyrendje állapítja meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A működőképesség fenntartása érdekében az elnökség kooptálással is feltöltheti az Ellenőrző Bizottság létszámát, azonban ez csak a taggyűlés által választott 3 tag felett lehetséges. 
10. Az Ellenőrző Bizottság feladata:
- ellenőrzi a Szervezet vagyonának kezelését, bevételét és kiadásait
- véleményezi a mérlegbeszámolót
- őrködik, hogy a Szervezet működése megfeleljen a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, a Szervezet Ügyrendjének és a Szervezet működésére vonatkozó be1ső szabályozásoknak.
11. Az Ellenőrző Bizottság feladatainak megoldása érdekében bármely ügyben tájékoztatást, felvilágosítást kérhet a Szervezet testületeitől és az ügyintéző szervezettől.
12. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról beszámol a Taggyűlésnek és tájékoztatja a Szervezet Elnökségét.

5.§
A Szervezet tagjainak jogai és kötelességei
1. A Szervezet tagja lehet:
- hatósági engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó (egyéni cég) és társas vállalkozás, 
- ipari vállalkozásban, kereskedelmi tevékenységben rendszeresen, vagy alkalomszerűen közreműködő családtag.
2. Pártoló tag lehet:
- minden volt vállalkozó, valamint annak segítő családtagja, ha korábbi tagságát fenntartja,
- a Szervezet függetlenített vezető állású dolgozója,
- mind az a személy, aki a Szervezet céljait, Alapszabályát magáévá teszi.
- A tag és pártoló tag jogai és kötelességei azonosak, azzal a kivétellel, hogy a pártoló tag nem választhat és nem választható.
3. Tiszteletbeli tag lehet: 
- Aki tevékenységével nagyban elősegíti a Szervezet munkáját. A jogai és kötelességei a pártoló taggal azonosak. Jogosult a tiszteletbeli alelnök, vagy tiszteletbeli elnökségi tag címre. Ezáltal meghívott az elnökségi ülésekre. A tiszteletbeli tagról az elnökség dönt. 
4. A tag jogai:
- részt vesz a Taggyűlésen választó és választható.
- szakvéleményért, felvilágosításért, tanácsért támogatásért fordulhat a Szervezet bármely szervéhez, vállalkozási tevékenységével, vagy bármely gazdasági, társadalmi, vagy szociális érdekével összefüggő kérdésben
- részt vesz - közvetlenül, vagy választott képviselői útján - a szervezeti feladatok meghatározásában, a megvalósításukra szolgáló határozatok előkészítésében, meghozatalában, azok végrehajtásának ellenőrzésében
- igénybe veheti a Szervezet ingyenes és visszterhes szolgáltatásait, 
- a társas vállalkozások tagsági jogaikat képviselőik útján is gyakorolhatják.
5. A Szervezet valamely törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutásától 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtását felfüggesztheti.
6. A tag kötelességei:
- az Alapszabálynak, az Ügyrendnek, valamint a Szervezet egyéb szabályzatának megtartása
- a Szervezet által kötött kollektív megállapodások, szerződések rendelkezéseinek betartása
- a tagdíj megfizetése
- az elvállalt feladatok elvégzése.
7. A tag tagsági viszonya megszűnik:
- a tag halálával,
- a tag kilépésével,
- a tag törlésével, amennyiben a megállapított tagsági díjat figyelmeztetés ellenére a Szervezet Ügyrendjében meghatározott időn át nem fizeti
- a tag kizárásával, ha magatartása, vagy üzletmenete alapján érdemtelenné válik a Szervezet tagságára. .A döntést az elnökség határozattal hozza meg. Fellebbezéssel a Szervezet soron következő taggyűléséhez lehet fordulni. 

6.§
A Szervezet felügyelete
1. A Szervezet működése felett a Fővárosi Főügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.
2. A Szervezet tagja által az 5. § /5./ pontja, valamint az ügyész által indított perek a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak.

7. §
A Szervezet nyilvántartásba vétele
1. Szervezetet a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba.
A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet Szervezet Taggyűlés által megválasztott elnöke írja alá és nyújtja be. 
A kérelemhez csatolni kell az Alapszabályt és a Taggyűlés jegyzőkönyvét.
2. A Szervezet köteles a név, székhely, illetve a képvise1etre jogosult személy változását haladéktalanul a Bíróságon bejelenteni.

8. §
A Szervezet képviselete
1. A Szervezetet az Elnökség elnöke képviseli.
2. Az Elnök ideiglenes, vagy tartós akadályoztatása esetén az Elnökség által az elnöki jogkörrel megbízott alelnök jogosult képviseletre.
3. Az Elnök halála, visszahívása, lemondása esetén az Elnökség a soraiból új elnököt választ a végleges képviselet ellátására.

9.§
A Szervezet gazdálkodása
1. A Szervezet a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő maradvány érdekeltségű szervezet.
2. A költségvetés felhasználásáról évente mérlegbeszámolót kell készíteni
3. A Szervezet vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, valamint jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, továbbá oktatási, hirdetési és egyéb szolgáltatási díjbevételekből képződik.
4. A tagdíj mértékét a tagok jövedelmi viszonyai figyelembevételével kell megállapítani. A tagdíj kiszámításának mértéke és módja:
• Éves tagdíj: 19000,- Ft
• Befizetés gyakorisága: min. negyedéves, de lehetőleg éves díj.
• Kedvezmények: 
 éves díjfizetés esetén befizetés ~ 5 % kedvezmény, azaz 18000,- Ft. (kiv. Széchenyi kártya)
 éves befizetés és átutalás esetén ~ 10% kedvezmény, azaz 17000,- Ft
 éves befizetés és Széchenyi kártya szolgáltatás igénybe vétele esetén: 17.000 Ft, a mindenkori VOSZ és KAVOSZ szabályozás alapján (2009. dec. 14-én 17000,- Ft/év)
• Tagdíj és tagság időbeli lefedettsége: éves díj érvényessége a befizetéstől számított egy év
• Egyéb kedvezmények: 2009. dec. 31. előtt belépett és folyamatos tagsággal rendelkező tagok, valamint nyugdíjas tagok kedvezményes díjra jogosultak egyedi elbírálás alapján, elnökségi határkörben
• Lehetőség van egyedi tagdíj megállapítására, amely azonban meg kell, hogy haladja a fent megállapított rendes tagdíjat. A tagdíjat az elnökség utólagosan hagyja jóvá.
• Fenti kedvezmények változtatása az Elnökség hatásköre.
5. A Szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

10. §
A Szervezet megszűnése.
1. A Szervezet megszűnik:
- felosz1ással
- más társadalmi szervezettel való egyesü1éssel 
- feloszlatással
- a megszűnés megállapításával.
2. A feloszlatás, a más társadalmi szervezettel való egyesülés kérdésében a döntés a Szervezet Taggyűlésének hatáskörébe tartozik. A határozat érvényességéhez 2/3-os szavazattöbbség szükséges.
3. A feloszlatás, vagy megszűnés megállapítása a Fővárosi Bíróság - hatáskörébe tartozik.
4. A Szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - a Szervezet vagyona tekintetében a Taggyűlés döntése végrehajtásának részletes szabályait a Szervezet Ügyrendje tartalmazza.

11.§
A Szervezet tisztségviselői
1. A Szervezet tisztségviselője lehet az a tag, aki
- büntetlen előéletű,
- tagsági jogai gyakorlásától nincs eltiltva
- vállalkozói tevékenységével összefüggésben személyét közmegbecsülés övezi.
2. Szervezet tisztségviselői:
- a Szervezet elnöke 
- a Szervezet alelnökei /2 fő/
- a Szervezet testületi szerveinek tagjai.

12.§
A Szervezet ügyintéző szerve
1. A Szervezet tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat és ügyintézést az ügyintéző Szervezet látja el.
2. Az ügyintéző szervezet végrehajtja a Szervezet testületi üléseinek határozatait, munkáját a Szervezet elnökének közvetlen irányítása mellett a jogszabályok, az Alapszabály, az Ügyrend, az Ügyviteli Szabályzat és egyéb belső működési szabályok szerint végzi.

13.§
Vegyes rendelkezések
1. A Szervezet tisztségviselőire vonatkozó részletes szabályokat, ideértve megválasztásuk szabályait, valamint a testületi szervek vonatkozásában, azok létszámát a Szervezet Ügyrendjében kell meghatározni.
2. Ugyancsak a Szervezet Ügyrendjében kell meghatározni a Szervezet ügyintéző szervezetére vonatkozó részletes szabályokat.
3. A Szervezet gazdálkodásának részletes szabályait az Ügyviteli Szabályzat tartalmazza.
4. A Szervezet Ügyviteli Szabályzatának jóváhagyása a Szervezet Elnökségének hatáskörébe tartozik. Ugyancsak a Szervezet Elnökségének hatáskörébe tartozik az ügyintéző szervezet működésére vonatkozó belső működési szabályok megállapítása.
* * * 
Jóváhagyta a VOSZ - KVBSZ taggyűlése 2010. július 19-én hozott határozatával.